Arnika s.r.o
...komplexní domácí péče o nemocné a handicapované

Nejčastější otázky k domácí zdravotní péči

 • V jakém rozsahu je domácí péče hrazena ze zdravotního pojištění?

  Ze zdravotního pojištění je zdravotními pojišťovnami poskytována úhrada za ty výkony v rámci domácí péče, které byly ordinovány ošetřujícím lékařem a mají charakter zdravotní péče. Jedná se o odborné a specializované výkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky.

  Péči ordinovanou odborným lékařem (např. ortopedem, chirurgem atd.) musí ještě potvrdit registrující praktický lékař. Tento administrativní úkon Vám pomůžeme zařídit, ale vždy musí být péče indikována jak odborným, tak praktickým lékařem. Pokud péči indikuje pouze praktický lékař, není třeba žádné další potvrzení.

 • Kdo je mým ošetřujícím lékařem?

  Pro účely indikace domácí odborné péče je ošetřujícím lékařem zejména praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. Jedná se o lékaře, kteří působí v primární péči – dříve obvodní lékař.

  Domácí péči může indikovat i odborný lékař, který o Vás pečuje v průběhu hospitalizace, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. Poté péči přebírá Váš praktický registrující lékař.

 • Jak je domácí péče zahájena?

  Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí klienta. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče (výkony i frekvenci určuje lékař), dohodne se s klientem na harmonogramu odborné i laické péče, která bude v působnosti agentury klienta a jeho blízkých.

  Je–li nutné provést v zájmu kvality poskytované domácí péče úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta (doma), například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji atp., je po dohodě s klientem přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytovaní domácí péče, ale i pro pohodlí klienta.

  Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace klienta nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu pobytu klienta v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem a personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta, nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

 • V jaké frekvenci denně je domácí péče poskytována?

  Maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče, která je hrazena z fondu zdravotního pojištění, je maximálně 3 návštěvy denně. Jedná se o dostatečný časový rozsah odborné péče, ve kterém mohou poskytovatelé domácí zdravotní péče bezpečně zvládat i velice náročné stavy klientů.

  Jistě si vzpomenete na chvíle, kdy jste Vy nebo Vaší blízcí byli hospitalizování. Vzpomeňte si, kolik celkového času denně Vám věnoval odborný personál. Na základě zkušenosti víte, že personál domácí zdravotní péče má dostatečný časový úsek denně pro to, aby Vám mohl poskytnout maximální kvalitu i rozsah odborné péče. Přesto, pokud dojde k tomu, že si zdravotní stav klienta vyžaduje širší rozsah i frekvenci domácí péče, je možné po předání žádosti o navýšení úhrady domácí zdravotní péče (kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny) rozšířit frekvenci péče. Proces schvalování žádosti je však přísně individuální a z důvodu etických je aplikován zejména u klientů, u kterých je nutné zajistit management bolesti. Toto zařídí registrovaný praktický lékař ve Vaší zdravotní pojišťovně.

 • Kdy domácí péče nemá smysl?

  Především tehdy, když si ji sám klient nepřeje. Obtížné je poskytování domácí péče také tehdy, když klient nemá vhodné sociální prostředí, rodinu, nebo jinou sociální síť osob ochotných spoluvytvářet jeho domácí prostředí a spolupracovat na plnění následné péče.

 • Jaké jsou formy domácí péče?

  Domácí hospitalizace
  Součástí domácí péče je specializovaná péče určená klientům v pooperačním a poúrazovém stavu. Tato forma domácí péče je vhodná také pro klienty s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním, včetně imunodeficitů. Specifickou skupinou jsou děti, u kterých dochází v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi klientů v domácí péči k zjevně rychlejší rekonvalescenci. Domácí hospitalizace je poskytována v rozsahu dnů i týdnů. Příklady domácí hospitalizace:

  • Pooperační péče
   Jednodenní, nebo též ambulantní chirurgie je plánovaná chirurgická léčba nahrazující pooperační péči na nemocničním lůžku péči na lůžku vlastním, domácím. Nejde o novou léčebnou metodu. Rozdíly jsou pouze v organizaci péče. Nemocný na své cestě k uzdravení neprojde nemocničním oddělením a není tak vystaven riziku nemocniční nákazy. Dobře organizovaná domácí péče, která na jednodenní chirurgii plynule navazuje, přináší klientům rychlejší uzdravení.

  • Poúrazová péče
   Poúrazové stavy klientů, u nichž je zachováno vědomí a nehrozí závažné komplikace je možné bezpečně ošetřovat v domácí péči. U klientů je prováděná zejména léčba bolesti, polohování, zajištění dietního, pitného a hygienického režimu, odborné ošetření ran a poranění, průběžná rehabilitace. Agentura domácí péče disponuje speciálními pomůckami, které umožní i dlouhodobé pobyty klientů po úrazech, v jejich vlastním sociálním prostředí (doma).

  Dlouhodobá domácí péče
  Je určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, klienty s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí. Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru. Jedná se o tzv. integrovanou formu domácí péče nazývanou komplexní domácí péče, která je poskytovaná v rozsahu měsíců i několika let. Sociální péči poskytují pečovatelky formou péče hrazenou klientem. Rozsah péče je určen přáním klienta. Úhrada péče je daná zákonem č. 108/2006 Sb.

  Onkologická onemocnění
  Řada onkologických onemocnění si vyžaduje aplikaci léku proti bolesti a zajištění takového prostředí, které by minimalizovalo stres a vliv infekcí na chemoterapií zeslabený imunologický systém klienta. Ať již je prognóza onemocnění jakákoli, delší pobyty v nemocnici mají u těchto klientů obvykle neblahý vliv na jejich psychický stav. V úzké spolupráci s onkology a praktickými lékaři se nám daří léčbu i ošetřování onkologických nemocných klientů provádět v domácím prostředí. Procedury zmírňující bolest indikuje praktický lékař. Na základě indikace praktického lékaře provádí tým agentury domácí péče management bolesti 24 hodin denně. Výhody kombinace ambulantní a domácí léčby, její příznivý vliv na celkový stav klientů i na průběh onemocnění je jednoznačný.

  Psychická onemocnění
  Nedílnou součástí domácí péče je monitoring stavu klientů s psychickým onemocněním, podávání léků, aktivizace, resocializace, předávání informací a zajištění edukace pro jejich blízké. Pokud je domácí péče poskytována ve správném rozsahu a kvalitě, nedochází ke zbytečné dekompenzaci stavu. Stav klientů je nutné monitorovat pravidelně. Okamžitá signalizace informace o změně duševního i sociálního stavu klienta psychiatrovi a jeho následná cílená intervence přispívá významně ke zkvalitnění života u této diagnostické skupiny klientů i jejich blízkých.

  Výčet by nebyl úplný, kdybychom se alespoň okrajově nezmínili o domácí péči u neurologických onemocnění. Péče o klienty po cévni mozkové příhodě (ictu), s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou Multiplex, Syringomyselií, paraplegiky, kvadruplegiky a dalšími onemocněními. Jedná se obvykle o časově náročnou péči, kterou provádí celý tým domácí péče spolu s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky klienta.