Arnika s.r.o
...komplexní domácí péče o nemocné a handicapované

Personální zajištění

V agentuře jsou sestry všech specializací (dětská sestra, všeobecná sestra, fyzioterapeuti, ženská sestra - porodní asistentka).

Každá sestra agentury:

 1. Vzdělání a praxe

  má ukončené vzdělání dle příslušného zákona v platném znění a požadovaný počet let praxe v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 2. Samostatnost a různorodost

  pracuje zcela samostatně ve specifickém vlastním sociálním prostředí klienta a jeho rodiny v různorodém terénu
 3. Vedení dokumentace

  vede dokumentaci nemocných pro pojišťovnu a ošetřujícího lékaře
 4. Sestavování plánu

  samostatně sestavuje plán péče, pracuje metodou ošetřovatelského procesu a úzce spolupracuje s registrovanými praktickými lékaři, průběžně je informuje o zdravotním stavu pacienta
 5. Komunikativnost a vyšetřování

  ovládá komunikativní a vyšetřovací metody pro posouzení stavu pacienta ve vlastním sociálním prostředí (doma)
 6. Příjem pacientů

  přijímá do péče pacienty z lůžkových oddělení nemocnic a od registrujícího praktického lékaře
 7. Podávání léků

  podává léky a léčebné prostředky, včetně omamných látek
 8. Speciální výkony

  provádí speciální výkony, jako ošetření stomií, výplachy, odsávání katetrů, ošetření dekubitů, převazy ran, klyzma, pečuje o umírající a zemřelé, provádí peritoneální dialýzu v domácím prostředí, pečuje o hemofylické pacienty
 9. Sledování a odběry

  sleduje fyziologické funkce, odebírá biologický materiál (krev, moč, sputum, výtěry, ...)
 10. Kontakt s lékaři

  zajišťuje kontakt s praktickými i odbornými lékaři
 11. Komplexní hygienická péče

  u imobilních pacientů provádí komplexní hygienickou péči, včasnou prevenci dekubitů, pohybovou reedukaci, má zkoušku z rehabilitačního ošetřovatelství
 12. Poradenská činnost

  provádí poradenskou činnost a edukaci pacienta a členů rodiny zaměřenou na obnovu a podporu zdraví, dohlíží na dodržování pitného režimu, medikace a dietních opatření
 13. Podpůrná psychoterapie

  uskutečňuje podpůrnou psychoterapii, informuje pacienta a rodinu o možnostech udržení kvality života, tj. o kompenzačních pomůckách, postupu při vyřízení, možnosti příspěvků, dávek, průkazů ZTP, umožňuje navázat kontakt se sociálním pracovníkem
 14. Příprava k výkonům

  připravuje nemocné k diagnostickým a léčebným výkonům pomocí specifických pomůcek, přístrojů a nástrojů zdravotnické techniky
 15. Spolupráce s odborníky

  spolupracuje s lékaři a sestrami primární péče, odborníky v nemocnicích s městskými úřady, sociální pracovnicí, pečovatelkami, volontéry
 16. Kontinuální vzdělávání

  kontinuálně se vzdělává ve svém oboru a poznatků využívá v praxi, podílí se na rozvoji na agentury a na její společenské prestiži mezi zdravotnickou a laickou společností
 17. Fyzioterapie

  fyzioterapeuti provádějí specializovanou rehabilitační péči
 18. Poporodní péče

  porodní asistentka se stará o ženy po porodu (porody v domácnosti neprovádíme)
 19. Prověření stavu novorozence

  porodní asistentka při první návštěvě matky po porodu zároveň prověří i zdravotní stav novorozence
 20. Ošetření gynekologických onemocnění

  porodní asistentka ošetřuje pacientky s gynekologickým onemocněním i pacientky po ablaci prsu
 21. Ošetřování v terminálním stádiu života

  sestry ošetřují pacienty v terminálním stadiu života, provádějí domácí hospicovou péči